Syntra West
header

Talent

 

From practice-oriented trainings to employable IT-experts

ESF – 2016-2019

lerende parken

 

In de voorbereidende onderzoeksfase (januari-mei 2018) van dit ESF-project willen we op zoek gaan naar een oplossing voor het grote tekort aan IT-profielen waardoor veel structureel openstaande vacatures en knelpuntberoepen niet worden ingevuld.

Dit tekort bedreigt de groei van een sleutelsector als ICT in België.

De oorzaak is tweeledig:

 

- Een beperkt aantal afgestudeerden in ICT

- Het bestaande opleidingsaanbod:

• bereikt niet alle potentiële doelgroepen

• biedt onvoldoende praktijkkennis aan met het oog op een snelle inzetbaarheid

• is snel achterhaald gezien de snelle technologische veranderingen in ICT

De doelstelling van het project is het verhogen van de innovatiegraad in het ICT-opleidingsaanbod en de tewerkstellingsgraad in de ICT-sector via innovatieve en toegepaste (in de vorm van duale en digitale) leertrajecten. Deze verschillen van het reeds bestaande IT-opleidingsaanbod door de innovatiefactor en flexibiliteit om in te spelen op de noden binnen de IT-markt. De integratie en volwaardige uitbouw van duaal leren in deze opleidingen lijkt cruciaal. Tijdens de voorbereidende wordt dit verder in kaart gebracht.

Daarnaast worden de concrete noden en mogelijke opportuniteiten voor specifieke doelgroepen onderzocht:

• jongvolwassenen voor wie het bestaande opleidingsaanbod ontoereikend is

• vrouwen met veel potentieel voor de veranderende IT-functies die niet enkel technische competenties nodig hebben

• nieuwkomers die al een IT-achtergrond hebben of graag met een opleiding willen starten alvorens ze perfect Nederlands spreken

 

Ook worden IT-bedrijven uitvoerig bevraagd in functie van het gerichter opleiden en afleveren van inzetbare IT-experten met een praktische kennis van nieuwe IT-technologieën.

We willen deze expertise en ervaringen van partners en binnen- en buitenland bundelen met het doel om

• innovatieve ICT-opleidingen gebaseerd op duaal leren te ontwikkelen

• ICT-knelpuntvacatures in te vullen

• nieuwe samenwerkingsverbanden tussen ICT-leerondernemingen en scholen/Syntra-afdelingen te bewerkstelligen

 

 

 

Grenzeloos Competent

Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen 2016 -2020

Grenzeloos Competent

Het Europees project Grenzeloos Competent levert een bijdrage aan de verdere integratie van een gekwalificeerde arbeidsmarkt in de grensregio. Het zet in op een verbeterde afstemming van vraag en aanbod in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.
Samen met de projectleider POM West-Vlaanderen en haar partners, wil SBM in deze periode zoveel mogelijk werkzoekenden informeren over de jobmogelijkheden aan weerszijden van de grens en geïnteresseerde werkzoekenden opleiden op maat van deze jobs. De focus ligt op de 3 speersectoren: agrovoeding, textiel/nieuwe materialen en duurzaam bouwen.

Het project vertrekt vanuit twee invalshoeken:

- deze van de werkzoekende: het aanbod aan arbeidskrachten zo goed mogelijk afstemmen op de toekomstige noden van ondernemingen staat hierin centraal. Elk van de speerpuntsectoren rekent immers af met een aantal hardnekkige knelpuntberoepen. Via de promotie van jobs en de ontwikkeling van grensoverschrijdende opleidingsprogramma's voor specifieke (knelpunt)functies moet de instroom van competente mensen naar de sectoren maximaal versterkt worden. De nieuwe opleidingsprogramma's moeten bovendien resulteren in een interregionaal erkend certificaat.

- deze van de bedrijven (in het bijzonder de kleinere KMO's die met knelpuntvacatures te maken hebben): via individuele bedrijfsbezoeken wordt nagegaan voor welke bedrijven grensarbeid een oplossing kan bieden voor de aanwervingsproblemen. Vervolgens wordt met een te ontwikkelen leidraad en via een begeleidingstraject concrete stappen gezet richting de aanwerving van de grenswerker. Dankzij de grensoverschrijdende samenwerking kan hierbij maximaal rekening gehouden worden met de noden, cultuur ... van zowel de ondernemer als de grenswerker.

Grenzeloos Competent wordt voor 50% gesubsidieerd binnen het Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen Programma. Naast deze Europese steun, afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, verlenen ook de Provincie West-Vlaanderen, het Waals Gewest en IPV (Alimento) hun financiële steun aan dit project.

Persbericht: http://www.pomwvl.be/news/grenzeloos-competent

 

Diversity Management Extended

Levenslang Leren Programma – 2013-2015

Diversity

Diversity Management Extended bouwt voort op een reeks projecten omtrent diversiteitsmanagement. Aan de hand van een brede waaier aan instrumenten worden tal van werkgevers in het project aangespoord om een divers HR beleid te voeren dat focust op sterktes en diverse sets van competenties, werk(zoek)enden worden zich bewust van die sterktes en sleutelvaardigheden op de werkvloer. Daarbovenop worden beleidsadviezen geformuleerd om het nationale draagvlak van diversiteitsbeleid te maximaliseren.

Meer info: www.projectdme.eu

 

 

Project in de Voltijdse Dagopleidingen

Het aantal cursisten en de soorten dagopleidingen bij Syntra West groeien jaar na jaar. Cursisten in de dagopleidingen verschillen vaak erg van elkaar qua opleidingsachtergrond, leerstijlen en –motivatie. Bovendien zijn de dagopleidingen kort en intensief. Om optimaal in te kunnen spelen op de verschillen binnen een cursistengroep en het korte leertraject zo effectief mogelijk te maken, investeert Syntra West in een grootschalig project van onbepaalde duur rond competentiemanagement in de voltijdse dagopleiding. Het project werkt aan een betere individuele begeleiding, meer aandacht voor ondernemerschapszin en betere voeling met de praktijk. De volgende resultaten werden reeds afgevinkt:

 • Definiëren competentiegericht opleiden en de bijhorende verantwoordelijkheden
 • Competentieprofielen als leerbasis in elk van de meer dan 50 voltijdse dagopleidingen
 • Competentiemetingen voor elke cursist aan de hand van een online meetinstrument
 • Opmaak van een online competentiedossier per cursist
 • Ondersteuning van de docenten om meer activerend les te geven

Het komende cursusjaar wordt verder gewerkt aan docentenopleidingen rond gedifferentieerd lesgeven en coaching, en wordt het aandeel praktijkleren (op de werkplek) gevoelig verhoogd en ondersteund. Contacteer voor meer informatie één van onze projectcoördinatoren.

 

LERENDE PARKEN

ESF – 2016-2019

lerende parken

Het project ‘Lerende Parken’ zet in op levenslang leren voor werknemers van KMO’s, verenigd op een bedrijventerrein. De doelstelling in het project is het verhogen van het participeren aan levenslang leren voor de doelgroep, werknemers van de KMO op een bedrijventerrein. Hiervoor ontwikkelen we een uitgebalanceerd opleidingsaanbod, op maat van een bedrijvenpark, die door werknemers kunnen gevolg worden.

Op de Vlaamse arbeidsmarkt staan we voor een aantal uitdagingen: langer werken zal voor iedereen dagelijkse kost worden en er is een structureel tekort aan getalenteerde en beschikbare medewerkers voor een job. Ook aan de lage werkzaamheidsgraad in Vlaanderen moet gewerkt worden. Door competenties, talenten en kennis op een bedrijvenpark in kaart te brengen, willen we beter zicht krijgen op de inzetbaarheid en motivatie van werknemers. Daarnaast willen we een overzicht geven van de opleidingsnood en het jobaanbod in een bedrijvenpark. Beide elementen worden samengevoegd en resulteren in een inzetbaarheidsmatrix van het bedrijvenpark, als basis om interne en externe mobiliteit van werknemers te bevorderen, en hen langer gemotiveerd aan het werk houden.

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, voorzien we in volgende acties:

 • Opstarten van een lerend netwerk bedrijvenparken
 • Ontwikkelen van een HR-scan met bijhorend kwaliteitslabel voor bedrijven die deelnemen aan het lerend netwerk
 • Ontwikkelen van een framework dat interne en externe mobiliteit van werknemers op een bedrijvenpark in kaart brengt
 • Behoeftebepaling van het bedrijvenpark en opstarten pilootprojecten op bedrijvenpark in het kader van interne en externe mobiliteit
 • Behoeftebepaling van het bedrijvenpark en opstarten pilootprojecten op bedrijvenpark in het kader van interne en externe mobiliteit

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het Europees Sociaal Fonds en wordt uitgewerkt in samenwerking met POM West-Vlaanderen, Artevelde Hogeschool, Stad Poperinge en POPIN

 

Enterprising Europe

Levenslang Leren Programma – 2013-2015

EnterprisingEurope

Innovatie is een must om competitief te blijven in een snel veranderende economie. De ontwikkeling van producten en diensten van morgen is slechts mogelijk door de creatie en het testen van uitdagende ideeën en concepten van ondernemende medewerkers (hierna intrapreneurs) en ondernemers. Zij zijn diegenen die ons leven veranderen en bouwen aan een betere toekomst.

Ondernemersvaardigheden zorgen ervoor dat individuen, teams en organisaties zich voortdurend aanpassen aan verandering. Medewerkers dienen naast technische en functie-specifieke kennis tevens te beschikken over die generieke vaardigheden. Teams die hierin uitblinken, zorgen voor groei en duurzaamheid binnen de organisatie.

Voor het Leonardo-project ‘Enterprising Europe’ werden diverse en complementaire organisaties geselecteerd op basis van hun kennis en expertise op vlak van competentie-management, bedrijfsadvies, professionele vorming en opleiding en personeelsbeleid. De partners zijn:

 • Syntra West - België
 • Syntra Vlaanderen - België
 • RPIC-VIP - Tsjechië
 • DAP Services - Tsjechië
 • Momentic Limited – Verenigd Koninkrijk
 • Petroc - Verenigd Koninkrijk

Projectresultaten

G. Rapport ‘Ondernemerszin en innovatie in bedrijven in de praktijk – Hoe Europese bedrijven omgaan met ondernemerszin en innovatie in de praktijk

Het partnerschap onderzocht de rol en het belang van ondernemerszin en innovatie in bedrijven en organisaties in België, Verenigd Koninkrijk en Tsjechië. In deze link vindt u de samenvatting en het rapport van dit Europees onderzoek.

H. In-Company Trainershandleiding; leidraad voor trainers, managers en teams om soft skills te trainen aan de hand van praktijk cases

Deze handleiding is gericht naar trainers, managers en stage-mentoren en biedt uw organisatie een handvat om opleiding en vorming van soft skills en ondernemersvaardigheden zelf, intern te organiseren.

Download de handleiding

I. Enterprisecall.com: online screening van soft skills en business ideeën voor teams.

Enterprisecall.com screen de belangrijkste persoonseigenschappen en –competenties van de ondernemende medewerker of ondernemer. Het analyserapport heeft een duidelijk beeld van de talenten en sterktes van het individu en/of the team. Kmo’s en ondernemingen kunnen hiervoor op een snelle, krachtige en efficiënte manier gerichte opleidingen bieden.

Registreer je op www.enterprisecall.com en vraag een demo aan voor je team!

 

Twin – TwoWheel Innovation Network

Levenslang Leren Programma – 2013-2015

Twin

De E-bike wint steeds meer aan populariteit, iedereen draagt milieubewust leven hoog in het vaandel. Ook in de opleidingswereld staat dit op de agenda. Binnen het project ontwikkelden de partners opleidingsmateriaal voor e-bike dealers en fietstechniekers en een bijhorend competentieprofiel..

Meer info: www.twinldv.wordpress.com

Skills Navigator

Europese unie
InterregVlaanderen-Nederland

 

Het project Skills Navigator wil de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in de havens van de grensregio aanpakken. Het Interreg project Skills Navigator dat 1 januari 2018 voor 2 jaar van start ging, focust op de 21-ste eeuw vaardigheden die vandaag en morgen zullen nodig zijn in onze havens. Om globaal te kunnen concurreren, innoveren en snel in te spelen op nieuwe trends moeten bedrijven in de havens en hun toeleveranciers over de juiste skills en aangepast HR kapitaal beschikken.

Maar wat zijn dat, de juiste skills? En hoe leiden we doeltreffend op voor jobs in de havens van de toekomst? Samen met een resem sterke partners zoals projectleider Stad Gent, probeert SBM in Skills Navigator de 21-ste eeuw skills in de havens in kaart te brengen, en een digitaal pakket te ontwikkelen dat skills en openstaande vacatures kan matchen.

Tot slot worden toekomstige werknemers via werkgeversarrangementen gewapend met cruciale, 100% inzetbare skills die hun toekomst in de haven van de 21ste eeuw veilig stellen.

Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info: www.grensregio.eu

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2021 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België