Syntra West
header

Levenslang leren

 

WIL – Werken is Leren

ESF – 2015-2017

esf

Sinds meer dan 50 jaar is werkplekleren een kernactiviteit van Syntra West. De eerste patroonsopleidingen (nu leertijd) werden georganiseerd binnen Syntra West (toenmalige Vormingsinstituut voor de kmo) in Brugge en Kortrijk in 1960, waarbij de jongere één dag per week algemene en aanvullende vorming krijt van vakdocenten in een Syntra-campus en het vak in de onderneming inoefent de overige 4 dagen. Duaal leren is vandaag een hot topic, de Vlaamse regering wil de komende jaren het stelsel ‘leren en werken’ vernieuwen én versterken. Duaal leren moet in de toekomst een volwaardige gekwalificeerde leerweg worden. De proeftuinprojecten die in dat kader door ESF en de Vlaamse Overheid werden gefinancierd, moeten leiden tot het uittekenen van een functioneel beleid voor Duaal Leren in Vlaanderen.

Het WIL-project (Werken Is Leren) is één van deze pilootprojecten, dat zich in eerste fase richt naar de leertijdtrajecten kapper en tegelzetter. Het partnerschap bestaat uit FECAMO (de Belgische Beroepsfederatie voor tegelzetters) en UBK (de Belgische Beroepsfederatie voor kappers) en Unizo. Daarnaast zetelen de andere regionale Syntra’s en Syntra Vlaanderen in een klankbordgroep die meedenkt over de te implementeren beslissingen.
Het project heeft volgende doelstellingen:

 • De criteria voor een duurzame erkenning van de leeronderneming vastleggen
 • Bepalen van de verantwoordelijkheden en competentieprofiel van opleider, trajectbegeleider en leeronderneming binnen het duaal leren
 • Ontwikkeling van matchings- en screeningsmethodieken omtrent leerdoelstellingen versus leermogelijkheden / arbeidsmarktrijpheid
 • De deelname in de evaluatie en attestering van de lerende door de leeronderneming concreet uitwerken
 • Aanpassing basisopleiding voor erkende leeronderneming

From practice-oriented trainings to employable IT-experts

ESF – 2016-2019

lerende parken

 

In de voorbereidende onderzoeksfase (januari-mei 2018) van dit ESF-project willen we op zoek gaan naar een oplossing voor het grote tekort aan IT-profielen waardoor veel structureel openstaande vacatures en knelpuntberoepen niet worden ingevuld.

Dit tekort bedreigt de groei van een sleutelsector als ICT in België.

De oorzaak is tweeledig:

- Een beperkt aantal afgestudeerden in ICT

- Het bestaande opleidingsaanbod:
 

     • bereikt niet alle potentiële doelgroepen

     • biedt onvoldoende praktijkkennis aan met het oog op een snelle inzetbaarheid

     • is snel achterhaald gezien de snelle technologische veranderingen in ICT
 

De doelstelling van het project is het verhogen van de innovatiegraad in het ICT-opleidingsaanbod en de tewerkstellingsgraad in de ICT-sector via innovatieve en toegepaste (in de vorm van duale en digitale) leertrajecten. Deze verschillen van het reeds bestaande IT-opleidingsaanbod door de innovatiefactor en flexibiliteit om in te spelen op de noden binnen de IT-markt. De integratie en volwaardige uitbouw van duaal leren in deze opleidingen lijkt cruciaal. Tijdens de voorbereidende wordt dit verder in kaart gebracht.


Daarnaast worden de concrete noden en mogelijke opportuniteiten voor specifieke doelgroepen onderzocht:

• jongvolwassenen voor wie het bestaande opleidingsaanbod ontoereikend is

• vrouwen met veel potentieel voor de veranderende IT-functies die niet enkel technische competenties nodig hebben

 

• nieuwkomers die al een IT-achtergrond hebben of graag met een opleiding willen starten alvorens ze perfect Nederlands spreken

 

Ook worden IT-bedrijven uitvoerig bevraagd in functie van het gerichter opleiden en afleveren van inzetbare IT-experten met een praktische kennis van nieuwe IT-technologieën.

We willen deze expertise en ervaringen van partners en binnen- en buitenland bundelen met het doel om

 

• innovatieve ICT-opleidingen gebaseerd op duaal leren te ontwikkelen

• ICT-knelpuntvacatures in te vullen

• nieuwe samenwerkingsverbanden tussen ICT-leerondernemingen en scholen/Syntra-afdelingen te bewerkstelligen

 

 

 

Activerende Werkvormen

Doelgroepenbeleid Syntra Vlaanderen – 2015-2016

syntra_vlaanderen    syntacademy

Docenten die lesgeven in onze voltijdse dagopleidingen ontvangen een zeer divers cursistenpubliek. Binnen eenzelfde cursistengroep vinden we jongeren komende van onderwijs (deeltijds, secundair of hoger onderwijs), al dan niet werkzoekende volwassenen en cursisten die doorverwezen worden door de VDAB. Het project ‘Activerende werkvormen’ had tot doel om de docenten te helpen bij het omgaan met deze diverse cursisten in hun groep om zo uitval te vermijden en de slaagkansen maximaal te vergroten zonder daarbij de medecursisten uit het oog te verliezen. Door het gebruik van activerende werkvormen kan de docent inspelen op de verschillen in zijn/haar klas en maximale betrokkenheid van iedereen nastreven. Het resultaat van dit project is een handleiding met praktijkvoorbeelden en een opleiding die jaarlijks wordt gegeven.
Meer info bij docentencoach Indyra Olivier – indyra.olivier@syntrawest.be

 

Docentenmobiliteit IDEAL

Erasmus + (KA 1) – 2016-2018

erasmus

Het project IDEAL (Innovative Didactics Enabling Activated Learning for VET students) is een mobiliteitsproject waarbij we docenten van Syntra West kunnen uitsturen naar andere Europese landen om kennis uit te wisselen omtrent nieuwe innovatieve didactische methodes. We streven volgende doelstellingen na:

 • Innovatie initiëren, stimuleren: opleiden verandert voortdurend. We willen onze docenten bijbrengen dat samen met ons ook zij hun aanpak steeds moeten aanpassen aan de veranderende wensen van de klant (cursist).
 • Kwaliteitsverbetering van de didactiek: niet alleen de kennis van enkele docenten, maar bij uitbreiding het arsenaal aan instrumenten voor docenten trachten we uit te breiden.
 • Competenties van de docent versterken: de competenties van de deelnemende docenten worden direct versterkt, die van de niet-deelnemende docenten eveneens, zij het via informatiedeling en opleiding na de mobiliteiten.
 • Motivatie voor docent en cursist verhogen: het project zal instrumenten opleveren die de docent zal hanteren, waardoor zowel voor de docent als voor de cursist het leerproces interactiever, kwalitatiever, diepgaander en motiverender wordt.
 • Meerwaarde van mobiliteit interne visibiliteit en ruchtbaarheid geven: het organiseren van mobiliteiten voor onze docenten moet de loyaliteit en het engagement verhogen van de deelnemers.
 • Constructieve netwerken opbouwen/bestendigen: via dit project willen we de relaties met onze partners versterken en bestendigen voor toekomstige samenwerking.

Voor dit project werken we samen met volgende partners:

 • Xabec – Spanje
 • WinNova – Finland
 • USV University Stefan Cel Mare Suceava – Roemenië
 • Tec Teknisk Erhvervsskole Center - Denemarken

 

LERENDE PARKEN

ESF – 2016-2018

lerende parken

Het project ‘Lerende Parken’ zet in op levenslang leren voor werknemers van KMO’s, verenigd op een bedrijventerrein. De doelstelling in het project is het verhogen van het participeren aan levenslang leren voor de doelgroep, werknemers van de KMO op een bedrijventerrein. Hiervoor ontwikkelen we een uitgebalanceerd opleidingsaanbod, op maat van een bedrijvenpark, die door werknemers kunnen gevolg worden.

Op de Vlaamse arbeidsmarkt staan we voor een aantal uitdagingen: langer werken zal voor iedereen dagelijkse kost worden en er is een structureel tekort aan getalenteerde en beschikbare medewerkers voor een job. Ook aan de lage werkzaamheidsgraad in Vlaanderen moet gewerkt worden. Door competenties, talenten en kennis op een bedrijvenpark in kaart te brengen, willen we beter zicht krijgen op de inzetbaarheid en motivatie van werknemers. Daarnaast willen we een overzicht geven van de opleidingsnood en het jobaanbod in een bedrijvenpark. Beide elementen worden samengevoegd en resulteren in een inzetbaarheidsmatrix van het bedrijvenpark, als basis om interne en externe mobiliteit van werknemers te bevorderen, en hen langer gemotiveerd aan het werk houden.

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, voorzien we in volgende acties:

 • Opstarten van een lerend netwerk bedrijvenparken
 • Ontwikkelen van een HR-scan met bijhorend kwaliteitslabel voor bedrijven die deelnemen aan het lerend netwerk
 • Ontwikkelen van een framework dat interne en externe mobiliteit van werknemers op een bedrijvenpark in kaart brengt
 • Behoeftebepaling van het bedrijvenpark en opstarten pilootprojecten op bedrijvenpark in het kader van interne en externe mobiliteit

 

ROEM – Return on Expectation Measurement

ESF – 2013-2018

Roem

Binnen het ESF-project ROEM wordt een tool ontwikkeld voor het meten van het effect van leeractiviteiten. ROEM initieert een bewustwordingsproces over training, talent- en competentiemanagement bij iedereen die in organisaties bij ‘leren’ is betrokken. Organisaties gaan meer aandacht besteden aan de kwaliteit en effectiviteit van opleidingsinitiatieven, zodat de nieuw verworven competenties van de werknemers beter aansluiten bij wat ze effectief nodig hebben op de werkplek. 

Meer info: www.roem.be of stefaan.windels@syntrawest.be

 

Q-PLM (levenslang leren en innovatie)

Levenslang Leren Programma – 2013-2015

QPLM

De projectproducten van Q-PLM (Quality Assurance using Product Lifecycle Management) beoordelen de kwaliteit van opleidingen, doorheen de volledige levenscyclus, m.n. van ontwikkeling over opstart tot en met afloop. Om de levenscyclus van deze producten gemakkelijk in kaart te brengen, werd software ontwikkeld. De software maakt het mogelijk om geselecteerde kritieke succesfactoren van opleidingen te vergelijken. Zo kan bijvoorbeeld de kwaliteit en kostenefficiëntie van twee opleidingen in kaart worden gebracht en vergeleken.

Meer info: www.q-plm.eu of via lieselotte.verplancke@syntrawest.be

 

Jubilee

Levenslang Leren Programma – 2013-2015

Jubilee

Het project Jubilee (Job Building Energy Efficiency) heeft als doel een curriculum te ontwikkelen voor een Energie Efficiëntie Coördinator (EEC) van een bouwproject. De term bouwproject mag hier in de ruimste zin van het woord gelezen worden: het ontwerp, de uitvoering en het beheer van een bouwproject en dit zowel bij nieuwbouw als verbouwing. Deze EEC moet het aanspreekpunt worden voor alle aspecten die gerelateerd zijn aan de energie-efficiëntie van een (nieuw)bouwproject.

Meer info: www.jubilee-project.eu of via lieselotte.verplancke@syntrawest.be

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België