Syntra West
header

Levenslang leren

 

Van Duaal Leren naar Beroep

ESF – 2017-2018

esf

Via de ESF-project ‘Van werkplek naar beroep’ werkt Syntra West de kwaliteitsvolle duale leertrajecten voor jongeren uit voor de richtingen

- Brood- en banketbakker

- Chocolatier

- Slager-Spekslager

- Haarverzorging.

Hiervoor werken wij samen met de Bakkers Vlaanderen, Landsbond Beenhouwers en Spekslagers, UBK en de Syntra.

Omschrijving:

Wij richten ons in deze samenwerking in het bijzonder op het versterken van de relatie tussen de opleider (SYNTRA) en de werkplekomgeving. Concreet willen bij in deze richtingen inzetten op volgende aspecten van het leertraject:

 • Toeleiding; samenwerking met de sectororganisaties om deze duale leertrajecten te promoten naar zowel potentiële leerondernemingen als jongeren.
 • Screening & matching: de screening en matching door opleider en leeronderneming van de jongere. De nadruk ligt hier vooral op een beter inzicht in de eerder verworven competenties, de technische basiscompetenties en de arbeidsattitude van de jongere.
 • Opleiding; een betere afstemming tussen werkplek en opleider is soms mogelijk door heel simpele maar doortreffende ingrepen. Binnen deze duale trajecten worden deze op voorzet van de mentoren, jongeren, docenten en trajectbegeleiders op punt gezet.
 • Opvolging en evaluatie; de mentor en leeronderneming moeten een grotere rol spelen in de evaluatie van de jongere. Binnen deze studierichtingen wordt de mentor betrokken in de evaluatie van de jongeren via:
 • Modulaire praktijkproeven waarbij de mentor en jongere mee inspraak hebben op welke praktijkproeven wanneer worden afgelegd tijdens het cursusjaar.
 • Permanente evaluatie; per trimester evalueert de mentor de jongere via online evaluatieformulier. Deze evaluaties worden meegenomen voor 20% van het totale aantal punten van het cursusjaar
 • Trajectbegeleiding: opvolging door de trajectbegeleider met plaats bezoek op de werkplek per trimester

Doelstelling/resultaat:

 1. Aanpassen instrumenten aan nieuwe duaal leren waaronder nieuwe evaluatieformulieren en modulaire praktijkproeven
 2. Opmaak instructiefiches omtrent hoe technieken aan te leveren door de mentoren
 3. Sensibilisering en informatieverstrekking;
 4. 800 bedrijven en jongeren worden geïnformeerd over het nieuwe duaal leren
 5. minimum 10 trajectbegeleiders en praktijkdocenten kunnen de methodiek van het nieuwe duaal leren toepassen in cursusjaar 2017/2018
 6. minimum 15 tot maximum 25 jongeren worden geïnformeerd over de doelstelling en het verloop van hun duaal leertraject
 7. minimum 15 tot maximum 25 mentoren worden geïnformeerd en opgeleid in de rollen en taken en de doelstellingen en verloop van het nieuwe duale leertraject

Het project loopt van 1/09/2018 tot en met 30/08/2018 en is medegefinancierd en mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Co-financieringsFonds.

 

Bijdrage vanuit ESF: 77.047,56 euro

Bijdrage vanuit VCF: 57.793,20 euro

 

 

WIL – Werken is Leren

ESF – 2015-2017

esf

Sinds meer dan 50 jaar is werkplekleren een kernactiviteit van Syntra West. De eerste patroonsopleidingen (nu leertijd) werden georganiseerd binnen Syntra West (toenmalige Vormingsinstituut voor de kmo) in Brugge en Kortrijk in 1960, waarbij de jongere één dag per week algemene en aanvullende vorming krijt van vakdocenten in een Syntra-campus en het vak in de onderneming inoefent de overige 4 dagen. Duaal leren is vandaag een hot topic, de Vlaamse regering wil de komende jaren het stelsel ‘leren en werken’ vernieuwen én versterken. Duaal leren moet in de toekomst een volwaardige gekwalificeerde leerweg worden. De proeftuinprojecten die in dat kader door ESF en de Vlaamse Overheid werden gefinancierd, moeten leiden tot het uittekenen van een functioneel beleid voor Duaal Leren in Vlaanderen.

Het WIL-project (Werken Is Leren) is één van deze pilootprojecten, dat zich in eerste fase richt naar de leertijdtrajecten kapper en tegelzetter. Het partnerschap bestaat uit FECAMO (de Belgische Beroepsfederatie voor tegelzetters) en UBK (de Belgische Beroepsfederatie voor kappers) en Unizo. Daarnaast zetelen de andere regionale Syntra’s en Syntra Vlaanderen in een klankbordgroep die meedenkt over de te implementeren beslissingen.
Het project heeft volgende doelstellingen:

From practice-oriented trainings to employable IT-experts

lerende parken

 

From Practice-Oriented Trainings to Employable IT Experts

ESF – 2016-2019

In de voorbereidende onderzoeksfase (januari-mei 2018) van dit ESF-project willen we op zoek gaan naar een oplossing voor het grote tekort aan IT-profielen waardoor veel structureel openstaande vacatures en knelpuntberoepen niet worden ingevuld.

Dit tekort bedreigt de groei van een sleutelsector als ICT in België.

De oorzaak is tweeledig:

- Een beperkt aantal afgestudeerden in ICT

- Het bestaande opleidingsaanbod:
 

     • bereikt niet alle potentiële doelgroepen

     • biedt onvoldoende praktijkkennis aan met het oog op een snelle inzetbaarheid

     • is snel achterhaald gezien de snelle technologische veranderingen in ICT
 

De doelstelling van het project is het verhogen van de innovatiegraad in het ICT-opleidingsaanbod en de tewerkstellingsgraad in de ICT-sector via innovatieve en toegepaste (in de vorm van duale en digitale) leertrajecten. Deze verschillen van het reeds bestaande IT-opleidingsaanbod door de innovatiefactor en flexibiliteit om in te spelen op de noden binnen de IT-markt. De integratie en volwaardige uitbouw van duaal leren in deze opleidingen lijkt cruciaal. Tijdens de voorbereidende wordt dit verder in kaart gebracht.


Daarnaast worden de concrete noden en mogelijke opportuniteiten voor specifieke doelgroepen onderzocht:

• jongvolwassenen voor wie het bestaande opleidingsaanbod ontoereikend is

• vrouwen met veel potentieel voor de veranderende IT-functies die niet enkel technische competenties nodig hebben

 

• nieuwkomers die al een IT-achtergrond hebben of graag met een opleiding willen starten alvorens ze perfect Nederlands spreken

 

Ook worden IT-bedrijven uitvoerig bevraagd in functie van het gerichter opleiden en afleveren van inzetbare IT-experten met een praktische kennis van nieuwe IT-technologieën.

We willen deze expertise en ervaringen van partners en binnen- en buitenland bundelen met het doel om

 

• innovatieve ICT-opleidingen gebaseerd op duaal leren te ontwikkelen

• ICT-knelpuntvacatures in te vullen

• nieuwe samenwerkingsverbanden tussen ICT-leerondernemingen en scholen/Syntra-afdelingen te bewerkstelligen

 

Bijdrage vanuit ESF: 174.000 euro

Bijdrage vanuit VCF: 116.000 euro

 

 

Activerende Werkvormen

Doelgroepenbeleid Syntra Vlaanderen – 2015-2016

syntra_vlaanderensyntacademy

Docenten die lesgeven in onze voltijdse dagopleidingen ontvangen een zeer divers cursistenpubliek. Binnen eenzelfde cursistengroep vinden we jongeren komende van onderwijs (deeltijds, secundair of hoger onderwijs), al dan niet werkzoekende volwassenen en cursisten die doorverwezen worden door de VDAB. Het project ‘Activerende werkvormen’ had tot doel om de docenten te helpen bij het omgaan met deze diverse cursisten in hun groep om zo uitval te vermijden en de slaagkansen maximaal te vergroten zonder daarbij de medecursisten uit het oog te verliezen. Door het gebruik van activerende werkvormen kan de docent inspelen op de verschillen in zijn/haar klas en maximale betrokkenheid van iedereen nastreven. Het resultaat van dit project is een handleiding met praktijkvoorbeelden en een opleiding die jaarlijks wordt gegeven.
Meer info bij docentencoach Indyra Olivier – indyra.olivier@syntrawest.be

 

Docentenmobiliteit IDEAL

Erasmus + (KA 1) – 2016-2018

erasmus

Het project IDEAL (Innovative Didactics Enabling Activated Learning for VET students) is een mobiliteitsproject waarbij we docenten van Syntra West kunnen uitsturen naar andere Europese landen om kennis uit te wisselen omtrent nieuwe innovatieve didactische methodes. We streven volgende doelstellingen na:

Voor dit project werken we samen met volgende partners:

 

LERENDE PARKEN

ESF – 2016-2018

lerende parken

Het project ‘Lerende Parken’ zet in op levenslang leren voor werknemers van KMO’s, verenigd op een bedrijventerrein. De doelstelling in het project is het verhogen van het participeren aan levenslang leren voor de doelgroep, werknemers van de KMO op een bedrijventerrein. Hiervoor ontwikkelen we een uitgebalanceerd opleidingsaanbod, op maat van een bedrijvenpark, die door werknemers kunnen gevolg worden.

Op de Vlaamse arbeidsmarkt staan we voor een aantal uitdagingen: langer werken zal voor iedereen dagelijkse kost worden en er is een structureel tekort aan getalenteerde en beschikbare medewerkers voor een job. Ook aan de lage werkzaamheidsgraad in Vlaanderen moet gewerkt worden. Door competenties, talenten en kennis op een bedrijvenpark in kaart te brengen, willen we beter zicht krijgen op de inzetbaarheid en motivatie van werknemers. Daarnaast willen we een overzicht geven van de opleidingsnood en het jobaanbod in een bedrijvenpark. Beide elementen worden samengevoegd en resulteren in een inzetbaarheidsmatrix van het bedrijvenpark, als basis om interne en externe mobiliteit van werknemers te bevorderen, en hen langer gemotiveerd aan het werk houden.

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, voorzien we in volgende acties:

 

ROEM – Return on Expectation Measurement

ESF – 2013-2018

Roem

Binnen het ESF-project ROEM wordt een tool ontwikkeld voor het meten van het effect van leeractiviteiten. ROEM initieert een bewustwordingsproces over training, talent- en competentiemanagement bij iedereen die in organisaties bij ‘leren’ is betrokken. Organisaties gaan meer aandacht besteden aan de kwaliteit en effectiviteit van opleidingsinitiatieven, zodat de nieuw verworven competenties van de werknemers beter aansluiten bij wat ze effectief nodig hebben op de werkplek. 

Meer info: www.roem.be of stefaan.windels@syntrawest.be

 

Q-PLM (levenslang leren en innovatie)

Levenslang Leren Programma – 2013-2015

QPLM

De projectproducten van Q-PLM (Quality Assurance using Product Lifecycle Management) beoordelen de kwaliteit van opleidingen, doorheen de volledige levenscyclus, m.n. van ontwikkeling over opstart tot en met afloop. Om de levenscyclus van deze producten gemakkelijk in kaart te brengen, werd software ontwikkeld. De software maakt het mogelijk om geselecteerde kritieke succesfactoren van opleidingen te vergelijken. Zo kan bijvoorbeeld de kwaliteit en kostenefficiëntie van twee opleidingen in kaart worden gebracht en vergeleken.

Meer info: www.q-plm.eu of via lieselotte.verplancke@syntrawest.be

 

Jubilee

Levenslang Leren Programma – 2013-2015

Jubilee

Het project Jubilee (Job Building Energy Efficiency) heeft als doel een curriculum te ontwikkelen voor een Energie Efficiëntie Coördinator (EEC) van een bouwproject. De term bouwproject mag hier in de ruimste zin van het woord gelezen worden: het ontwerp, de uitvoering en het beheer van een bouwproject en dit zowel bij nieuwbouw als verbouwing. Deze EEC moet het aanspreekpunt worden voor alle aspecten die gerelateerd zijn aan de energie-efficiëntie van een (nieuw)bouwproject.

Meer info: www.jubilee-project.eu of via lieselotte.verplancke@syntrawest.be

Doelstelling/resultaat:

1. Aanpassen instrumenten aan nieuwe duaal leren waaronder nieuwe evaluatieformulieren en modulaire praktijkproeven

2. Opmaak instructiefiches omtrent hoe technieken aan te leveren door de mentoren

3. Sensibilisering en informatieverstrekking;

a. 800 bedrijven en jongeren worden geïnformeerd over het nieuwe duaal leren

b. minimum 10 trajectbegeleiders en praktijkdocenten kunnen de methodiek van het nieuwe duaal leren toepassen in cursusjaar 2017/2018

c. minimum 15 tot maximum 25 jongeren worden geïnformeerd over de doelstelling en het verloop van hun duaal leertraject

d. minimum 15 tot maximum 25 mentoren worden geïnformeerd en opgeleid in de rollen en taken en de doelstellingen en verloop van het nieuwe duale leertraject

Het project loopt van 1/09/2018 tot en met 30/08/2018 en is medegefinancierd en mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Co-financieringsFonds.

Bijdrage vanuit ESF: 77.047,56 euro

Bijdrage vanuit VCF: 57.793,20 euro

 • Opstarten van een lerend netwerk op het bedrijvenparken
 • Ontwikkelen van een overkoepeld HR-beleid voor de bedrijven uit het bedrijventerrein
 • Ontwikkelen van een framework dat interne en externe mobiliteit van werknemers op een bedrijvenpark in kaart brengt
 • Opstarten van een pilootproject op bedrijvenpark in het kader van interne en externe mobiliteit
 • Transnationale kennisdeling en gezamenlijke productontwikkeling.

Bijdrage vanuit ESF: 77.047,56 euro

Bijdrage vanuit VCF: 57.793,20 euro

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2021 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België